Regulamin Konkursu „AŻ Książki, przez które zginiesz”

|


Słowa kluczowe:

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Organizatorem Konkursu „AŻ Książki, przez które zginiesz”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie (62-500), przy ul. Wojska Polskiego 15C, adres korespondencyjny: ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073826, NIP 665-23-49-849, zwaną dalej”Organizatorem”, www.archeologia.com.pl, e-mail:archeologia@archeologia.com.pl, facebook.com/ArcheologiaZywa. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem serwisu Facebook (zwanego dalej również: „Pośrednikiem”) i ogłoszony jest specjalnym Wpisem Konkursowym, zwanym dalej „Wpisem” umieszczonym na profilu Facebook podanym w pkt 1.1. Sam Konkurs nie jest jednak w żaden sposób wspierany lub promowany przez serwis Facebook.Niniejszy regulamin (zwany dalej:„Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7.11.2018 r. i trwa do 13.11.2018 r.
 2. UCZESTNICY
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
   • Polubienie profilu facebook.com/ArcheologiaZywaPolubienie Wpisu KonkursowegoSkomentowanie Wpisu Konkursowego, co dalej zwane jest „Komentarzem”
   Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 listopada do 13 listopada 2018 roku – decydować będzie data umieszczenia Komentarza. Uczestnik Konkursu poprzez Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie oświadcza, iż:
   • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych Komentarzy i wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie; udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Komentarzy przez Organizatora w wydawnictwach Organizatora, na stronie www.archeologia.com.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Komentarza i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, a także na przekazanie w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;
   Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 (jeden) Komentarz. W przypadku pojawienia się większej liczby należącej do jednego Uczestnika brany będzie pod uwagę pierwszy umieszczony Komentarz.W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
   • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Komentarza,zgadza się na opublikowanie Komentarzy na stronie www.archeologia.com.pl, na profilu FB, Instagram oraz Twitter w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego Komentarza (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej www.archeologia.com.pl także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania Komentarza, a w przypadku pokrycia przez niego jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt 4.8 ureguluje wszystkie związane z tym koszty.
   W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 4. OCENA KOMENTARZY
  1. Wszystkie Komentarze nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę w przypadku wszystkich Komentarzy liczbę otrzymanych polubieni.Zwycięzcy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej, lub poprzez dedykowany Wpis Ogłaszający Wyniki Konkursu, który zostanie umieszczony na profilu www.facebook.com/ArcheologiaZywa. Zwycięzcy mogą zostać poproszeni o przesłanie na adres mailowy Organizatora podany w pkt 1.1 adres korespondencyjny, na który zostaną wysłane nagrody.Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w postaci jednej książki pt. „Książki, przez które zginiesz”Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.Organizator poinformuje o wynikach Konkursu w Internecie – na profilu i serwisie Facebook, posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.
 5. NAGRODY
  1. Nagrody w Konkursie będą miały charakter nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatora. Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, przekraczającej kwotę 760,00 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 25 listopada 2018 r.Zwycięzcy Konkursu przed przekazaniem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że są osobami, o których mowa w pkt. 2.1. Regulaminu.Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.Nagrody nie odebrane do 13 grudnia 2018 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.Nieprzekazanie nagrody wskutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.Reklamacja powinna zawierać:
   • imię i nazwisko osoby składającej reklamacjęopis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniemadres korespondencyjny.
   Reklamacje należy składać listownie na adres korespondencyjny Organizatora.Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
 7. KOMISJA
  1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.archeologia.com.pl. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.W sprawach nie uregulowanych mniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika, o której mowa w pkt 4.1 i 4.7 powyżej. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem przekazanych na Konkurs danych osobowych Uczestników jest jedynie Organizator. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora tylko w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia w dowolnym momencie.Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2018 roku.Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem serwisu Facebook Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego Uczestnika. Sama promocja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php