Wytyczne dla autorów

Redakcja  kwartalnika „Archeologia Żywa” przyjmuje teksty opracowane w języku polskim, w wyjątkowych sytuacjach w językach obcych (w uzgodnieniu z Redakcją). Preferowane będą teksty pozbawione hermetycznego języka (żargonu naukowego). Powinny one osiągać maksymalnie 5. klasę trudności tekstu w skali aplikacji, dostępnej na stronie: JASNOPIS. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu, prawo do dokonywania korekt i poprawek stylistycznych, nadawania / zmieniania śródtytułów, a także dokonania skrótów, dodawania przypisów i rycin.

Wydawca przewiduje symboliczne honoraria autorskie wyłącznie za opublikowane teksty 1)W razie pytań o honoraria prosimy pisać na adres reklama@odkrywca.pl. W przypadku publikacji tekstu autorstwa kilku autorów,  w celu określenia właściwego honorarium, musi być podany procentowy wkład pracy każdego z nich. Komplet plików przesyłany jest za pośrednictwem formularza na naszej stronie: FORMULARZ.

Zawartość kompletu plików

 • Manuskrypt – jeden plik tekstowy o objętości całkowitej MAKSYMALNIE 22 000 ZNAKÓW (ZE SPACJAMI), a w nim:
  • tekst artykułu
  • wykaz cytowanej literatury / wybrana literatura – nie więcej niż 5 pozycji!  
 • przypisy dolne (jeśli występują, ich numeracja powinna być ciągła w obrębie całego artykułu) – maksymalnie 10 przypisów!
 • Ilustracje – min. – 4, maks. – 12, każda powinna mieć rozdzielczość minimum 300 dpi
 • Podpisy do ilustracji –  (rycin, map, tabeli itp.) wraz z imieniem i nazwiskiem autora ilustracji lub źródłem ich pochodzenia, do 300 znaków
 • Notka biograficzna o autorze/autorach – maksymalnie 600 znaków, w przypadku autorów dodatkowych wraz z ich adresami korespondencyjnymi
 • Zdjęcie autora/autorów  – minimalna rozdzielczość minimum 300 dpi

Wymogi dotyczące tekstu artykułu

 • Cudzysłowu używamy wyłącznie dla wyodrębnienia cytatów (należy zawsze podać ich źródło), tytułów książek, gazet, czasopism i artykułów. Nie stosujemy cudzysłowu do wyodrębniania wyrazów używanych potocznie, przenośni czy związków frazeologicznych 
 • Kursywy używamy dla zapisania wyrazów pospolitych pochodzenia obcego (z wyjątkiem obcych nazw własnych).
 • Cytaty obcojęzyczne należy podawać wraz z tłumaczeniem oraz autorem tłumaczenia
 • Nazwy miejscowości powinny być podawane w obecnym i oryginalnym brzmieniu wraz z aktualnym podziałem administracyjnym (dla nazw zapisywanych alfabetem niełacińskim konieczne jest podanie transliteracji)
 • „Archeologia Żywa“ jako czasopismo popularnonaukowe nie praktykuje zamieszczania tekstów z odsyłaczami do literatury. Jeżeli istnieje taka konieczność, odsyłacze powinny mieć postać przypisu w formacie: (nazwisko w pełnym brzmieniu, rok wydania). Jeżeli autorów jest więcej niż dwóch, przypis podajemy w formacie: (nazwisko pierwszego autora wraz z dopiskiem „i in.”, rok wydania)
 • W tekstach mogą (nie muszą!) znajdować się odsyłacze do rycin i tabel, we wzorze: (ryc. 1) (tab. 1)

Wymogi dotyczące wykazu literatury

 • Każda publikacja cytowana w tekście powinna znajdować się w bibliografii  zatytułowanej „Wykaz cytowanej literatury” i umieszczonej na końcu manuskryptu.
 • W artykułach bez przypisów (odwołań do literatury) bibliografię tytułujemy „Wybrana literatura”
 • Tytuły książek, artykułów, katalogów powinny być oznaczane kursywą
 • Tytuły czasopism powinny znajdować się w cudzysłowie (serie wydawnicze zapisujemy wielkimi literami bez dodatkowego wyróżnienia)
 • Nie należy podawać nazw wydawnictw
 • W przypadku podawania strony www jako źródła publikacji należy podać datę dostępu

Przykładowy zapis literatury (Citation Style Language Archeologii Żywej : Plik do pobrania)

 • Bogdanowski J. 2002. Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa – Kraków.
 • Zawadzki P. 2007. Polegli pod Tormersdorf… Mogiły bitewne z 1813 roku w świetle badań archeologicznych, „Z Otchłani Wieków” 1-4 (62), 70-83.
 • Gawlicki M. 2012. Konserwacja zapobiegawcza środowiska w obowiązującym w Polsce systemie ochrony zabytków, [w:] Z. Kobyliński, J. Wysocki (red.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska, Warszawa – Zielona Góra, s. 45-49.
 • Grajewski G., Przydrożna T., Wiśniewska D. 2008. Miasto i gmina Pieńsk. Studium środowiska kulturowego, http://www.piensk.com.pl/p,96,studium-srodowiska-kulturowego (20. 11.2015.).

Wymogi dotyczące ilustracji

 • Ilustracje do artykułu (fotografie, rysunki, mapy, tabele, wykresy itp.) oraz fotografia autora (obowiązkowo!) powinny znajdować się w osobnych plikach w formacie *.jpg, *.pdf lub *.tiff.
 • Każdy plik graficzny powinien być nazwany (najlepiej ponumerowany cyframi arabskimi) analogicznie jak w podpisach ilustracji zamieszczonych w pliku tekstowym.
 • Maksymalna długość podpisu pod jedną ilustracją to 300 znaków (użyta ilustracja nie może naruszać praw autorskich osób trzecich!).
 • Wymagana ilość ilustracji do artykułu: minimum – 4, maksimum – 12 oraz dodatkowo fotografie autora/autorów
 • Każdy plik graficzny powinien mieć rozdzielczość minimum 300 dpi
 • Tabele powinny być sporządzane w edytorze tabel

Wysyłając formularz autor deklaruje, że nie narusza praw autorskich osób trzecich dotyczących całości materiału przysłanego do publikacji (tekst i materiały graficzne). Przypominamy, że rzeczy pobrane z Internetu również objęte są prawami autorskimi: więcej na ten temat

Teksty znacząco odbiegające od wymogów formalnych będą odsyłane autorom do poprawy bez rozpatrzenia ich treści.


Terminy nadsyłania tekstów

W cyklu ciągłym, umieszczenie w kolejnym numerze wymaga nadesłania tekstu minimum 30 dni przed początkiem kolejnego kwartału roku 2)W sprawie tematu głównego numerów prosimy pisać na biel@archeologia.com.pl, czyli:

 • do I numeru – najpóźniej do końca listopada poprzedniego roku,
 • do II numeru – najpóźniej do końca lutego
 • do III numeru – najpóźniej do końca maja
 • do IV numeru – najpóźniej do końca sierpnia

Odnośniki:   [ + ]

1. W razie pytań o honoraria prosimy pisać na adres reklama@odkrywca.pl
2. W sprawie tematu głównego numerów prosimy pisać na biel@archeologia.com.pl
css.php