Wytyczne dla autorów

Redakcja  kwartalnika „Archeologia Żywa” przyjmuje teksty opracowane w języku polskim, w wyjątkowych sytuacjach w językach obcych (w uzgodnieniu z Redakcją). Preferowane będą teksty pozbawione hermetycznego języka (żargonu naukowego). Powinny one osiągać maksymalnie 5. klasę trudności tekstu w skali aplikacji, dostępnej na stronie: JASNOPIS. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu, prawo do dokonywania korekt i poprawek stylistycznych, nadawania / zmieniania śródtytułów, a także dokonania skrótów, dodawania przypisów i rycin.

Wydawca przewiduje symboliczne honoraria autorskie wyłącznie za opublikowane teksty1)W razie pytań o honoraria prosimy pisać na adres reklama@odkrywca.pl. W przypadku publikacji tekstu autorstwa kilku autorów,  w celu określenia właściwego honorarium, musi być podany procentowy wkład pracy każdego z nich.

Komplet plików prosimy o przesyłanie na adres biel@archeologia.com.pl.

Zawartość kompletu plików

 • Manuskrypt – jeden plik tekstowy o objętości całkowitej MAKSYMALNIE 22 000 ZNAKÓW (ZE SPACJAMI), a w nim:
  • tekst artykułu
  • wykaz cytowanej literatury / wybrana literatura – nie więcej niż 5 pozycji (!), wzór przypisów poniżej
  • przypisy dolne (jeśli występują, ich numeracja powinna być ciągła w obrębie całego artykułu) – maksymalnie 10 przypisów!
 • Ilustracje – min. – 4, maks. – 12, każda powinna mieć rozdzielczość minimum 300 dpi
 • Podpisy do ilustracji –  (rycin, map, tabeli itp.) wraz z imieniem i nazwiskiem autora ilustracji lub źródłem ich pochodzenia, do 300 znaków, szczegółowe wymogi poniżej
 • Notka biograficzna o autorze/autorach – maksymalnie 600 znaków, w przypadku autorów dodatkowych wraz z ich adresami korespondencyjnymi
 • Zdjęcie autora/autorów  – minimalna rozdzielczość minimum 300 dpi
 • Adres korespondencyjny wraz z adresem e-mail – autora/autorki odpowiedzialnego/odpowiedzialnej za kontakt z redakcją.

Wymogi dotyczące tekstu artykułu

 • Cudzysłowu używamy wyłącznie dla wyodrębnienia cytatów (należy zawsze podać ich źródło), tytułów książek, gazet, czasopism i artykułów. Nie stosujemy cudzysłowu do wyodrębniania wyrazów używanych potocznie, przenośni czy związków frazeologicznych 
 • Kursywy używamy dla zapisania wyrazów pospolitych pochodzenia obcego (z wyjątkiem obcych nazw własnych).
 • Cytaty obcojęzyczne należy podawać wraz z tłumaczeniem oraz autorem tłumaczenia
 • Nazwy miejscowości powinny być podawane w obecnym i oryginalnym brzmieniu wraz z aktualnym podziałem administracyjnym (dla nazw zapisywanych alfabetem niełacińskim konieczne jest podanie transliteracji)
 • „Archeologia Żywa“ jako czasopismo popularnonaukowe nie praktykuje zamieszczania tekstów z odsyłaczami do literatury. Jeżeli istnieje taka konieczność, odsyłacze powinny mieć postać przypisu w formacie: (nazwisko w pełnym brzmieniu, rok wydania). Jeżeli autorów jest więcej niż dwóch, przypis podajemy w formacie: (nazwisko pierwszego autora wraz z dopiskiem “i in.”, rok wydania)
 • W tekstach mogą (nie muszą!) znajdować się odsyłacze do rycin i tabel, we wzorze: (ryc. 1) (tab. 1)

Wymogi dotyczące wykazu literatury

 • Każda publikacja cytowana w tekście powinna znajdować się w bibliografii  zatytułowanej “Wykaz cytowanej literatury” i umieszczonej na końcu manuskryptu.
 • W artykułach bez przypisów (odwołań do literatury) bibliografię tytułujemy “Wybrana literatura”
 • Tytuły książek, artykułów, katalogów powinny być oznaczane kursywą
 • Tytuły czasopism powinny znajdować się w cudzysłowie (serie wydawnicze zapisujemy wielkimi literami bez dodatkowego wyróżnienia)
 • Nie należy podawać nazw wydawnictw
 • W przypadku podawania strony www jako źródła publikacji należy podać datę dostępu

Przykładowy zapis literatury (Citation Style Language Archeologii Żywej: https://csl.mendeley.com/styles/471602471/archeologia-zywa)

 • BOGDANOWSKI J. 2002. Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa – Kraków.
 • ZAWADZKI P. 2007. Polegli pod Tormersdorf… Mogiły bitewne z 1813 roku w świetle badań archeologicznych, „Z Otchłani Wieków” 1-4 (62), s. 70-83.
 • GAWLICKI M. 2012. Konserwacja zapobiegawcza środowiska w obowiązującym w Polsce systemie ochrony zabytków, [w:] Z. Kobyliński, J. Wysocki (red.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska, Warszawa – Zielona Góra, s. 45-49.
 • GRAJEWSKI G., PRZYDROŻNA T., WIŚNIEWSKA D. 2008. Miasto i gmina Pieńsk. Studium środowiska kulturowego, http://www.piensk.com.pl/p,96,studium-srodowiska-kulturowego (20.11.2015.).

Wymogi dotyczące ilustracji

 • Ilustracje do artykułu (fotografie, rysunki, mapy, tabele, wykresy itp.) oraz fotografia autora (obowiązkowo!) powinny znajdować się w osobnych plikach w formacie *.jpg, *.pdf lub *.tiff.
 • Każdy plik graficzny powinien być nazwany (najlepiej ponumerowany cyframi arabskimi) analogicznie jak w podpisach ilustracji zamieszczonych w pliku tekstowym.
 • Maksymalna długość podpisu pod jedną ilustracją to 300 znaków (użyta ilustracja nie może naruszać praw autorskich osób trzecich!).
 • Wymagana ilość ilustracji do artykułu: minimum – 4, maksimum – 12 oraz dodatkowo fotografie autora/autorów
 • Każdy plik graficzny powinien mieć rozdzielczość minimum 300 dpi
 • Tabele powinny być sporządzane w edytorze tabel
 • Przypominamy, że większość zdjęć pobranych z Internetu ma zastrzeżone prawa do użytkowania i nie możemy wykorzystywać ich w naszych numerach. W przypadku wyszukiwania ilustracji w Internecie należy wziąć pod uwagę czy są one oznaczone licencjami domeny publicznej, lub creative commons. Sprawdzone serwisy to Wikimedia Commons oraz Flickr. Więcej na ten temat na tej stronie

Komplet plików prosimy o przesyłanie na adres biel@archeologia.com.pl

Wysyłając komplet plików autor deklaruje, że nie narusza praw autorskich osób trzecich dotyczących całości materiału przysłanego do publikacji (tekst i materiały graficzne).

Teksty znacząco odbiegające od wymogów formalnych będą odsyłane autorom do poprawy bez rozpatrzenia ich treści.

Terminy nadsyłania tekstów

W cyklu ciągłym, umieszczenie w kolejnym numerze wymaga nadesłania tekstu minimum 30 dni przed początkiem kolejnego kwartału roku 2)W sprawie tematu głównego numerów prosimy pisać na biel@archeologia.com.pl, czyli:

 • do I numeru – najpóźniej do 11 listopada poprzedniego roku,
 • do II numeru – najpóźniej do 11 lutego
 • do III numeru – najpóźniej do 11 maja
 • do IV numeru – najpóźniej do 11 sierpnia

Przypisy

Przypisy
1W razie pytań o honoraria prosimy pisać na adres reklama@odkrywca.pl
2W sprawie tematu głównego numerów prosimy pisać na biel@archeologia.com.pl
css.php