Wytyczne dla autorów

Redakcja  kwartalnika „Archeologia Żywa” przyjmuje teksty opracowane w języku polskim, w wyjątkowych sytuacjach w językach obcych (w uzgodnieniu z Redakcją). Preferowane będą teksty pozbawione hermetycznego języka (żargonu naukowego). Powinny one osiągać maksymalnie 5. klasę trudności tekstu w skali aplikacji, dostępnej na stronie: JASNOPIS. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu, prawo do dokonywania korekt i poprawek stylistycznych, nadawania / zmieniania śródtytułów, a także dokonania skrótów, dodawania przypisów i rycin.

Wydawca przewiduje symboliczne honoraria autorskie wyłącznie za opublikowane teksty1)W razie pytań o wysokość ustalonego honorarium, sposób wypłaty lub w kwestii umowy autorskiej prosimy pisać na adres reklama@odkrywca.pl. W przypadku publikacji tekstu autorstwa kilku autorów,  w celu określenia właściwego honorarium, musi być podany procentowy wkład pracy każdego z nich.

Komplet plików prosimy o przesyłanie na adres biel@archeologia.com.pl

Zawartość kompletu plików

 • Manuskrypt – jeden plik tekstowy o objętości całkowitej zależnej od tematyki artykułu:
  • 20 000 znaków ze spacjami – dla artykułów związanych z tematem danego numeru (listę przyszłych tematów przewodnich otrzymać można po wysłaniu zapytania drogą mailową),
  • 14 000 znaków ze spacjami – dla artykułów poza tematem numeru i każdego artykułu koncentrującego się na życiu i działalności konkretnych badaczy,
 • Do liczby znaków wliczana są wszystkie elementy czyli:
  • tekst artykułu,
  • wykaz bibliografii, który umieszczany jest w całości na naszej stronie, a w druku umieszczany jest wyłącznie prowadzący do niej kod QR (więcej szczegółów, wraz ze schematem poniżej),
  • przypisy dolne (jeśli występują, ich numeracja powinna być ciągła w obrębie całego artykułu) – maksymalnie 5 przypisów,
  • podpisy do ilustracji –  (rycin, map, tabeli itp.) wraz z imieniem i nazwiskiem autora ilustracji lub źródłem ich pochodzenia, szczegółowe wymogi poniżej,
 • Ilustracje – min. – 4, maks. – 12, każda powinna mieć rozdzielczość minimum 300 dpi, wymiary nie mniejsze niż 2000 px,
 • Notka biograficzna o autorze/autorach – maksymalnie 600 znaków, w przypadku autorów dodatkowych wraz z ich adresami korespondencyjnymi
 • Zdjęcie autora/autorów  – minimalna rozdzielczość minimum 300 dpi
 • Adres korespondencyjny wraz z adresem e-mail – autora/autorki odpowiedzialnego/odpowiedzialnej za kontakt z redakcją.

Wymogi dotyczące tekstu artykułu

 • Artykuł powinien posiadać lead oraz śródtytuły. Śródtytuły, bo nieprzerwanym i nieatrakcyjnym wizualnie ścianom tekstom mówimy kategorycznie nie! Nic zaś nie zachęci tak dobrze do lektury jak dobry lead. Jako, że lead prasowy różni się od naukowego wstępu, wskazówki jak napisać dobry lead można znaleźć na tej stronie.
 • Cudzysłowu używamy do:
  • wyodrębnienia cytatów (należy zawsze podać ich źródło),
  • wyodrębnienia tytułów książek, gazet, czasopism, artykułów, programów telewizyjnych, obrazów, gier wideo, gier planszowych,
  • wyodrębnienia wyrazów lub wyrażeń stanowiących przedmiot analiz,
  • nie stosujemy cudzysłowu do wyodrębniania wyrazów używanych potocznie, przenośni, związków frazeologicznych – je zapisujemy bez wyróżnienia.
 • Kursywy używamy do zapisania wyrazów i zwrotów pochodzenia obcego (z wyjątkiem obcych nazw własnych). W przypadku wyrazów i nazw obcych w nawiasie umieszczamy ich polskie tłumaczenie (jeśli istnieje).
 • Bez cudzysłowu i bez kursywy podaje się tylko tytuły aktów prawnych, odezw, deklaracji, tytuły domyślne oraz utarte określenia tytułowe, np. Konstytucja 3 maja, Uniwersał połaniecki, Kronika Helmolda, Roczniki kwedlinburskie, Geograf Bawarski.
 • Cytaty obcojęzyczne należy podawać wraz z tłumaczeniem oraz autorem tłumaczenia.
 • Nazwy miejscowości powinny być podawane w obecnym i oryginalnym brzmieniu wraz z aktualnym podziałem administracyjnym (dla nazw zapisywanych alfabetem niełacińskim konieczne jest podanie transliteracji).
 • „Archeologia Żywa” jako czasopismo popularnonaukowe nie praktykuje zamieszczania tekstów z odsyłaczami do literatury.
 • W tekście z reguły unikamy umieszczania odsyłaczy do rycin i tabel. W przypadku gdy umieszczenie tabeli, szczegółowych map lub diagramów jest konieczne dla zrozumienia tekstu, mile widziane są pomysły na zaprezentowanie ich w wyróżniającej się formie graficznej, odrębnej od głównego tekstu.

Wymogi dotyczące wykazu literatury

 • Całą bibliografię tytułujemy jako „Wybrana literatura” – w jej skład, bez rozgraniczania na pomniejsze kategorie, wchodzą materiały źródłowe, opracowania i strony internetowe, na które powołuje się w tekście pracy, źródła cytatów jak i ilustracji (należy pamiętać, że w przypadku książek i artykułów publikowanych po 1945 roku należy uzyskać zgodę autora na ich wykorzystanie).
 • Tytuły książek, artykułów, katalogów powinny być oznaczane kursywą
 • Tytuły czasopism powinny znajdować się w cudzysłowie
 • Nie należy podawać nazw wydawnictw
 • W przypadku podawania strony www jako źródła publikacji należy podać datę dostępu

Przykładowy zapis literatury (Citation Style Language Archeologii Żywej: https://csl.mendeley.com/styles/471602471/archeologia-zywa)

 • BOGDANOWSKI J. 2002. Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa – Kraków.
 • GAWLICKI M. 2012. Konserwacja zapobiegawcza środowiska w obowiązującym w Polsce systemie ochrony zabytków, [w:] Z. Kobyliński, J. Wysocki (red.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska, Warszawa – Zielona Góra, s. 45-49.
 • GNECCHI-RUSCONE G.A., KHUSSAINOVA E., KAHBATKYZY N., MUSRALINA L., SPYROU M.A., BIANCO R.A., RADZEVICIUTE R., MARTINS N.F.G., FREUND C., … KRAUSE J. 2021. Ancient genomic time transect from the Central Asian Steppe unravels the history of the Scythians, „Science Advances”, 7 (13), s. eabe4414, https://doi.org/10.1126/sciadv.abe4414.
 • JEŽEK M., KLÁPŠTĚ J., TOMÁŠEK M. 2001. The medieval peasant house in Bohemia – continuity and change, „Ruralia”, IV, s. 347–356.
 • KADROW S., ZAKOŚCIELNA A. 2000. An Outline of the Evolution of Danubian Cultures in Małopolska and Western Ukraine, [w:] A. Kośko (red.), The Western Border Area of the Tripolye Culture (= Baltic-Pontic Studies 9), Poznań, s. 187-255.
 • LEGUT-PINTAL M., RAJSKI P. 2019. Podobne czy niepodobne – uwagi na marginesie analizy formalnej obiektów obronnych na podstawie numerycznych modeli terenu. Przykład grodów i zamków z umocnieniami drewniano-ziemnymi na Śląsku, Polska, „Architectus”, 1 (57), s. 21–38, DOI: https://doi.org/10.5277/arc190102.
 • ZAWADZKI P. 2007. Polegli pod Tormersdorf. Mogiły bitewne z 1813 roku w świetle badań archeologicznych, „Z Otchłani Wieków” 1-4 (62), s. 70-83.
 • NETOGRAFIA
 • ARCHAEOLOGY WIKI [serwis informacyjny]. Ötzi and Tuscany, URL: https://www.archaeology.wiki/blog/2017/07/10/otzi-and-tuscany (Dostęp: 09.06.2022).
 • BOGACKI M. (zdjęcia i montaż), 2022.. Szyfry z przeszłości – IMAGMA, YouTube, opublikowane przez Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski, URL: https://www.youtube.com/watch?v=plvm8GXkutg (Dostęp: 05.06.2022).
 • DOBKIEWICZ A. 2019. Pankratius Geier Vulturinus, Świdnicki Portal Historyczny. URL: http://historia-swidnica.pl/pankratius-geier-vulturinus (Dostęp: 05.06.2022).
 • SOUTH TYROL MUSEUM OF ARCHAEOLOGY [strona muzeum]. Ötzi the Iceman, URL: https://www.iceman.it (Dostęp: 09.06.2022).

Wymogi dotyczące ilustracji

Redakcji „Archeologii Żywej” zależy na tym aby opisywane badania, stanowiska, zabytki czy wydarzenia były dobrze znane autorom i badane przez nich osobiście, a nie za pośrednictwem internetu. W związku z tym oczekujemy minimum 30% fotografii własnych. Ta zasada została przyjęta w związku z masowym powstawaniem artykułów kompilacyjnych, opatrzonych ilustracjami wyłącznie z internetu.

 • Ilustracje do artykułu (fotografie, rysunki, mapy, tabele, wykresy itp.) oraz fotografia autora (obowiązkowo!) powinny znajdować się w osobnych plikach w formacie *.jpg, *.pdf lub *.tiff.
 • Każdy plik graficzny powinien być nazwany (najlepiej ponumerowany cyframi arabskimi) analogicznie jak w podpisach ilustracji zamieszczonych w pliku tekstowym.
 • Maksymalna długość podpisu pod jedną ilustracją to 300 znaków.
 • Wymagana ilość ilustracji do artykułu: minimum – 4, maksimum – 12 oraz dodatkowo fotografie autora/autorów
 • Każdy plik graficzny powinien mieć rozdzielczość minimum 300 dpi
 • Tabele powinny być sporządzane w edytorze tabel
 • Przypominamy, że większość zdjęć pobranych z Internetu ma zastrzeżone prawa do użytkowania i nie możemy wykorzystywać ich w naszych numerach. W przypadku wyszukiwania ilustracji w Internecie należy wziąć pod uwagę czy są one oznaczone licencjami domeny publicznej, lub Creative Commons. Sprawdzone serwisy to Wikimedia Commons oraz Flickr. Więcej na ten temat na tej stronie

Komplet plików prosimy o przesyłanie na adres biel@archeologia.com.pl

Wysyłając komplet plików autor deklaruje, że nie narusza praw autorskich osób trzecich dotyczących całości materiału przysłanego do publikacji (tekst i materiały graficzne).

Teksty znacząco odbiegające od wymogów formalnych będą odsyłane autorom do poprawy bez rozpatrzenia ich treści.

Terminy nadsyłania tekstów

W cyklu ciągłym, umieszczenie w kolejnym numerze wymaga nadesłania kompletu plików do poniższych terminów2)W sprawie tematu głównego numerów prosimy pisać na biel@archeologia.com.pl:

 • do I numeru – najpóźniej do 11 listopada poprzedniego roku,
 • do II numeru – najpóźniej do 11 lutego
 • do III numeru – najpóźniej do 11 maja
 • do IV numeru – najpóźniej do 11 sierpnia

Przypisy

Przypisy
1 W razie pytań o wysokość ustalonego honorarium, sposób wypłaty lub w kwestii umowy autorskiej prosimy pisać na adres reklama@odkrywca.pl
2 W sprawie tematu głównego numerów prosimy pisać na biel@archeologia.com.pl
css.php