Konkurs „turniej gry z Ur”

|


Słowa kluczowe:

Tego jeszcze nie graliśmy w Archeologii Żywej! W związku z tym, że w aktualnym numerze piszemy o dawnych grach i zabawach postanowiliśmy przeprowadzić turniej online gry z Ur. Główną nagrodą będzie wykonana ręcznie plansza i pionki do gry oraz roczna prenumerata naszego czasopisma.

Na wstępie – spodziewamy się, że łatwo nie będzie, więc jeśli liczycie na szybką wygraną to nie konkurs dla Was. Skomplikowane może się również wydawać przystąpienie do turnieju. Liczymy jednak, że najbardziej zainteresowani podejmą wyzwanie! Myśleliśmy bowiem nad różnymi rozwiązaniami, ale w przypadku turnieju online najlepiej nada się do tego serwer Discord. W ten sposób Archeologia Żywa doczekała się własnego Discorda! Młodsi Czytelnicy i gracze z pewnością znają bardzo dobrze ten program, dla starszych przypomina on trochę popularne jeszcze w niektórych kręgach fora.

Jak wziąć udział i przebieg turnieju

 1. Dołącz do Discorda Archeologii Żywej – https://discord.gg/NsKMhNUmgT (po kliknięciu w link wymagane będzie założenie konta, pobranie aplikacji na telefon lub PC i zapoznanie się z regulaminem serwera)
 2. Po dołączeniu dopisz się do listy uczestników w kanale #turniej-ur-zapisy
 3. Na zapisanie się będziecie mieli czas do końca tego tygodnia. 10 lipca, o godz. 20:00 zamkniemy bowiem możliwość zapisów, rozlosujemy Wam przeciwników i podamy układ meczów, czyli turniejową drabinkę.
 4. Dany mecz wygrywać będzie osoba, która wygra 2 z 3 gier z jednym przeciwnikiem (zasada: Best of Three). Jeśli liczba uczestników turnieju nie przekroczy 10 osób, weźmiemy pod uwagę możliwość stworzenia drabinki przegranych. W innym przypadku przegrany mecz oznacza odpadnięcie z turnieju.
 5. Z racji, że całość przebiegać będzie zdalnie i nie znamy liczby chętnych to na umówienie się ze swoim przeciwnikiem i rozegranie zaplanowanego meczu każdy zawodnik będzie miał maksymalnie 3 dni. Wynik danego meczu należy zgłosić administracji serwera – nick: Naczelny Biel (najlepiej ze zrzutami ekranu jako dowodami wygranej). Drabinka turniejowa będzie na bieżąco aktualizowana, a każdy zostanie powiadomiony o nowych meczach.

Nagroda główna to pojedynczy egzemplarz wiernej rekonstrukcji planszy do gry odkrytej w 1928 roku na cmentarzysku w Ur! Wymiary zgadzają się co do milimetra!

Ręcznie wykonaną planszę i pionki do gry zdobędzie osoba, która wywalczy pierwsze miejsce w turnieju! Za wykonanie i dostarczenie nagrody głównej, wraz z nagrodą niespodzianką dla osoby, która zajmie drugie miejsce, wielkie podziękowania należą się dla Zbigniewa i Macieja Słowińskich. Uwaga, bo ten ostatni również weźmie udział w turnieju, choć czysto towarzysko i nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu nagród! Przewidujemy również nagrodę pocieszenia dla trzeciego miejsca.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o swojej wygranej zarówno na Discordzie, jak i ogłosimy wyniki całego turnieju na naszym Facebooku.

Jak będziemy grać?

Grać będziemy za pośrednictwem tej strony: https://royalur.net/ (możecie już trenować!).

Zasady gry z Ur w języku polskim dostępne są w naszym aktualnym numerze Archeologii Żywej na str. 13 lub na naszej stronie pod tym linkiem.

Drabinka turniejowa będzie dostępna w tym miejscu jak i na Discordzie po rozpoczęciu turnieju.

Serwer Discord Archeologii Żywej

Jednocześnie z racji, że już on istnieje – zapraszamy do dołączenia do naszej tworzącej się społeczności również osoby zainteresowane po prostu archeologią. Udział w turnieju nie jest obowiązkowy, a jedynie zachętą do sprawdzenia tej formy dzielenia się wiedzą i dyskutowania o przeszłości.

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Organizatorem Konkursu „turniej gry z Ur”, jest Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie (62-500), przy ul. Wojska Polskiego 15C, adres korespondencyjny: ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073826, NIP 665-23-49-849, zwaną dalej ”Organizatorem”, www.archeologia.com.pl, e-mail: redakcja@archeologia.com.pl, facebook.com/ArcheologiaZywa. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem serwisu Facebook (zwanego dalej również: „Pośrednikiem”) i ogłoszony jest specjalnym Wpisem Konkursowym, zwanym dalej „Wpisem” umieszczonym na profilu Facebook podanym w pkt 1.1.
  2. Sam Konkurs nie jest jednak w żaden sposób wspierany lub promowany przez serwis Facebook.
  3. Za organizację i przekazanie nagrody odpowiedzialna jest w pełni Organizator.
  4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
  5. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540). Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. UCZESTNICY
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Przedmiotem konkursu jest udział w turnieju online gry z Ur zorganizowanym przez Organizatora.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Zgłoszenia, a tym samym wyrażenie chęci wzięcia udziału w konkursie.
  3. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych treści i wyraża on zgodę na ich publiczne udostępnienie; udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie treści przez Organizatora, na jego stronie oraz profilach społecznościowych na potrzeby realizacji i promocji Konkursu.
  4. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych treści, zgadza się na opublikowanie treści na stronach i profilach społecznościowych Organizatora w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania Zgłoszenia.
  5. Zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 20:00 dnia 10.07.2022 roku. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
  6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż: W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 4. NAGRODA
  1. Nagroda w Konkursie będzie miała charakter nagrody rzeczowej ufundowanej przez Współorganizatora.
  2. Nagroda zostanie wręczone Zwycięzcom po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, przekraczającej kwotę 2000 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie, drogą poczty elektronicznej lub wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook do 14 dni od momentu zakończeniu turnieju. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
  4. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody do 30 dni od momentu zakończenia turnieju przepada ona i przechodzi na własność Organizatora. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
  5. Nieprzekazanie nagrody wskutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, adres korespondencyjny. Reklamacje należy składać listownie na adres korespondencyjny Organizatora. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
 6. KOMISJA
  1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.archeologia.com.pl. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. W sprawach nie uregulowanych mniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem przekazanych na Konkurs danych osobowych Uczestników jest jedynie Organizator. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora tylko w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia w dowolnym momencie.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2022 r. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości mailowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego Uczestnika. Sama promocja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php