Konkurs ArcheoKids


Słowa kluczowe:

Nie ma lepszej okazji do rozdawnictwa niż premiera świetnej książki! A taką właśnie jest „ArcheoKids. Kreatywny podręcznik młodego archeologa”, której wydawcą jest Levyz Books.

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, na której zawarta będzie odpowiedź na pytanie: „Co robi archeolog?”
 2. Następnie prosimy rodziców lub opiekunów o zeskanowanie lub wykonanie zdjęcia pracy i umieszczenie jej w komentarzach pod wpisem konkursowym na profilu Facebook Archeologii Żywej, z zaznaczeniem wieku i jeśli nie macie nic przeciwko, również imienia autorki lub autora.

Czas na nadsyłanie zgłoszeń macie do godz. 20:00 dnia 8 kwietnia 2022 roku.

Z nadesłanych prac jury konkursowe wybierze ich zdaniem najlepsze. Liczba polubień nie będzie odgrywać znaczenia, ale nikomu nie zabraniamy chwalenia się swoimi arcydziełami. Jako, że mamy 5 książek, to postanowiliśmy podzielić zgłoszenia na 5 kategorii wiekowych, w ten sposób po jednej książce przypadnie na każdą z nich. Zgłoszenia bez podanego wieku, nie będą brane pod uwagę.

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Organizatorem Konkursu „ArcheoKids”, jest Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie (62-500), przy ul. Wojska Polskiego 15C, adres korespondencyjny: ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073826, NIP 665-23-49-849, zwaną dalej ”Organizatorem”, www.archeologia.com.pl, e-mail: redakcja@archeologia.com.pl, facebook.com/ArcheologiaZywa. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem serwisu Facebook (zwanego dalej również: „Pośrednikiem”) i ogłoszony jest specjalnym Wpisem Konkursowym, zwanym dalej „Wpisem” umieszczonym na profilu Facebook podanym w pkt 1.1.
  2. Sam Konkurs nie jest jednak w żaden sposób wspierany lub promowany przez serwis Facebook.
  3. Za organizację i przekazanie nagrody odpowiedzialna jest w pełni firma Levyz Books z siedzibą w Olsztynie (42-256), przy ul Dębowej 36, , zwaną dalej „Współorganizatorem”, https://levyz.pl, e-mail: biuro@levyz.pl, facebook: https://www.facebook.com/LevyzBooks .
  4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
  5. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540). Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. UCZESTNICY
  1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z całej Polski w wieku poniżej 16 lat.
  2. Przesyłającym jednak zgłoszenie konkursowe może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Przedmiotem konkursu jest komentarz zawierający wiek autora pracy, wraz z załączonym plikiem graficznym przedstawiającym pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, której temat stanowi odpowiedź na pytanie „Co robi archeolog?”, opublikowany pod Wpisem Konkursowym, zwany dalej Zgłoszeniem.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Zgłoszenia, a tym samym wyrażenie chęci wzięcia udziału w konkursie i wyrażenia zgody na publiczną prezentację Zgłoszenia.
  3. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych treści i wyraża on zgodę na ich publiczne udostępnienie; udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie treści przez Organizatora, na jego stronie oraz profilach społecznościowych na potrzeby realizacji i promocji Konkursu.
  4. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych treści, zgadza się na opublikowanie treści na stronach i profilach społecznościowych Organizatora w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania Zgłoszenia.
  5. Zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 20:00 dnia 08.04.2022 roku. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
  6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż: W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 4. OCENA ZGŁOSZEŃ
  1. Wszystkie Zgłoszenia biorące udział w Konkursie podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny w trakcie i ewentualnie po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę spełnienie wszystkich postanowień regulaminowych oraz poziom pracy plastycznej.
  2. Nadesłane zgłoszenia rozpatrywane będą w 5 kategoriach wiekowych: 1 grupa – dzieci poniżej 6 lat, 2 grupa – 7-8 lat, 3 grupa – 9-10 lat, 4 grupa – 11-12 lat, 5 grupa – 12-16 lat.
  3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o decyzji Jury w trakcie sobotnich warsztatów online pt. „Co robi archeolog? – warsztaty online dla dzieci w wieku 7-12 lat”, a następnie za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook po wyłonieniu zwycięzcy. Zwycięzca może zostać poproszony o przesłanie na adres mailowy Organizatora podany w pkt 1.1 adres korespondencyjny, na który zostaną wysłane nagrody.
  4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagrody, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu w Internecie – na profilu i serwisie Facebook, posługując się imieniem i nazwiskiem reprezentanta zwycięskiej organizacji lub nazwą zwycięskiego profilu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.
 5. NAGRODA
  1. Nagroda w Konkursie będzie miała charakter nagrody rzeczowej ufundowanej przez Współorganizatora.
  2. Nagroda zostanie wręczone Zwycięzcom po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, przekraczającej kwotę 2000 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie, drogą poczty elektronicznej lub wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook do dnia 30.04.2022 r. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
  4. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody do 31.05.2021 r. przepada ona i przechodzi na własność Organizatora. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
  5. Nieprzekazanie nagrody wskutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, adres korespondencyjny. Reklamacje należy składać listownie na adres korespondencyjny Organizatora.
  2. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
 7. KOMISJA
  1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.archeologia.com.pl. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. W sprawach nie uregulowanych mniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem przekazanych na Konkurs danych osobowych Uczestników jest jedynie Organizator. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora tylko w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia w dowolnym momencie.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości mailowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego Uczestnika. Sama promocja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php