Regulamin konkursów Archeologii Żywej prowadzonych w serwisie YouTube

|


Słowa kluczowe:

Poniższy regulamin stosowany jest w przypadku konkursów organizowanych za pośrednictwem serwisu YouTube i kanału YouTube Archeologii Żywej.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z zasadami konkursu zaprezentowanymi w danym materiale wideo opublikowanym na kanale YouTube Archeologii Żywej. Następnie należy wykonać polecenie prowadzącego spotkanie, redaktora Archeologii Żywej Radosława Biel. Osoby, które najlepiej wypełnią zlecone zadanie otrzymają nagrodę wymienioną przez redaktora Archeologii Żywej Radosława Biel. Zwycięzcy zostaną podani do wiadomości w określonym terminie, a następnie poproszeni o kontakt mailowy na adres biel@archeologia.com.pl. Podjęta zostanie również próba osobistego kontaktu ze strony organizatora.

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Organizatorem Konkursu Archeologii Żywej KONTEKST, jest Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie (62-500), przy ul. Wojska Polskiego 15C, adres korespondencyjny: ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073826, NIP 665-23-49-849, zwaną dalej ”Organizatorem”, www.archeologia.com.pl, e-mail: redakcja@archeologia.com.pl, https://www.youtube.com/channel/UCfQYkOHRHCzp94iCvoX9Hvg. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem serwisu YouTube (zwanego dalej również: „Pośrednikiem”) i ogłoszony jest specjalnym Wideo Konkursowym, zwanym dalej również „Wideo”, umieszczonym na kanale YouTube Archeologii Żywej podanym w pkt 1.1.
  2. Sam Konkurs nie jest jednak w żaden sposób wspierany lub promowany przez serwis YouTube, jednocześnie zgodny jest z warunkami korzystania z YouTube, a nieprzestrzeganie wytycznych dla społeczności YouTube spowoduje dyskwalifikację.
  3. Niniejszy regulamin (zwany dalej:„Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
  4. W przypadku współorganizacji Konkursu z firmą partnerską za organizację i przekazanie nagrody odpowiedzialna jest w pełni firma partnerska wymieniona na początku transmisji (zwana dalej: „Współorganizatorem”).
  5. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540). Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Konkurs odbędzie się w terminie określonym w Wideo Konkursowym.
 2. UCZESTNICY
  1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie Komentarza, a tym samym wyrażenie chęci wzięcia udziału w konkursie.
  2. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych treści i wyraża on zgodę na ich publiczne udostępnienie; udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie treści przez Organizatora, na stronie www.archeologia.com.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu.
  3. Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych treści, zgadza się na opublikowanie treści na stronie www.archeologia.com.pl, na profilu FB, Instagram oraz Twitter w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania Zgłoszenia.
  4. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie w terminie czasowym określonym w Wideo. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż: W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 4. OCENA ZGŁOSZEŃ
  1. Wszystkie Komentarze biorące udział w Konkursie podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny w trakcie i ewentualnie po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę stopień wykonania polecenia konkursowego.
  2. Zwycięzca zostanie poinformowany/a o decyzji Jury w trakcie lub po zakończeniu wydarzenia oraz jeśli będzie to możliwe przez prywatną wiadomość. Zwycięzca może zostać poproszony o przesłanie na adres mailowy Organizatora podany w pkt 1.1 adresu korespondencyjnego, na który zostaną wysłane nagrody.
  3. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody wedle reguł określonych na początku transmisji. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Organizator może poinformować o wynikach Konkursu w Internecie – na profilach społecznościowych Archeologii Żywej, oraz na stronie archeologia.com.pl posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.
 5. NAGRODY
  1. Nagrody w Konkursie będą miały charakter nagród rzeczowych ufundowanych przez podmiot określony w Wideo.
  2. Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu odpowiedzialnemu podmiotowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, przekraczającej kwotę 2000,00 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony/a o sposobie odbioru nagrody mailowo lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości w terminie do 7 dni od zakończenia danej transmisji. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę. Nagrody nie odebrane w terminie do 40 dni od zakończenia Konkursu przepadają i przechodzą na własność Organizatora. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora. Nieprzekazanie nagrody wskutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, adres korespondencyjny. Reklamacje należy składać listownie na adres korespondencyjny Organizatora. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
 7. KOMISJA
  1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.archeologia.com.pl. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. W sprawach nie uregulowanych mniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu. Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem przekazanych na Konkurs danych osobowych Uczestników jest jedynie Organizator. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora tylko w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia w dowolnym momencie. Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania Wideo na kanale YouTube Archeologii Żywej. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości mailowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Serwis YouTube jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego Uczestnika. Sama promocja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis YouTube.

CZY TEŻ W DZIECIŃSTWIE CHCIAŁEŚ BYĆ ARCHEOLOGIEM?

My od zawsze! Cześć, ARCHEOLOGIA ŻYWA to mały zespół osób kochających odkrywanie i pisanie o przeszłości. Czujemy jednak, że wciąż zna ją zbyt mało osób. Pytanie, czy chcesz nam pomóc w promocji naszej historii?

Dodaj komentarz

css.php