Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

III Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza

6 czerwca 2018 - 8 czerwca 2018

III Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza ma na celu powtórzenie sukcesu dwóch poprzednich edycji (2013 r., 2016 r.). Potwierdziły one potrzebę kontynuowania spotkań naukowych, które pełnią rolę forum wymiany doświadczeń między archeologami prowadzącymi badania na ziemiach północno-wschodniej Polski i obszarach sąsiednich.

Tegoroczne spotkanie organizowane  jest przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskiem w Olsztynie, Fundacją Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, a także władzami miasta Giżycka. Sesja zgromadzi uczonych z wiodących ośrodków akademickich i naukowych z Polski, a także z krajów ościennych. Podczas obrad prezentowane będą najnowsze wyniki badań i najważniejsze osiągnięcia badawcze.

W trakcie obrad poza referatami o charakterze sprawozdawczym prezentowane będą również wyniki nowych badań gabinetowych, mające niebagatelne znaczenie dla rozwoju wiedzy o przeszłości południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku. Po zakończeniu pierwszego dnia obrad odbędzie się promocja publikacji: Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, t. 2, który zawiera wiele wartościowych artykułów, głównie z problematyki archeologii bałtyjskiej.

Obrady mają charakter otwarty. Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.

Patronat medialny nad konferencją sprawują: TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazety Olsztyńskiej, Archeologii Żywej oraz Węgorzewo.TV.

 

III Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza – program

Środa, 6 czerwca 2018 r. / Wednesday, 6th June, 2018

11.00     Powitanie gości i otwarcie konferencji / Welcome and Introduction

Dzieje archeologii Warmii i Mazur / The history of archaeology of Warmia and Mazury

Prowadzący / Chairman: Mirosław Hoffmann

11.20      Jarosław Sobieraj

Romuald Odoj 1931–2018. Wspomnienie

11.40      Seweryn Szczepański

Mein lieber Herr Heym! O naukowej przyjaźni – w świetle korespondencji Bruno Ehrlicha i Waldemara Heyma z lat 1925–1939

12.00     dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break

Od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza / From the Stone Age to the Early Iron Age

Prowadzący / Chairman: Jarosław Sobieraj

12.20      Jarosław Sobieraj

Neolityczne sztylety miedziane z południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej

12.40      Mirosław Hoffmann, Bogdan Radzicki

Nekropola kurhanowa z wczesnej epoki żelaza w Bukwałdzie, woj. warmińsko-mazurskie, stan. I w świetle dotychczasowych badań powierzchniowych i wykopaliskowych

13.00      Magdalena Rutyna, Rafał Solecki, Kamil Rabiega

Nieinwazyjne rozpoznanie dziedzictwa archeologiczne w okolicach wsi Strużyna (północno-wschodnia Polska)

13.20      Artur Brzóska, Piotr Prejs, Krzyszfof Cetwiński

Zastosowanie nowoczesnych metod dokumentacji podwodnych stanowisk archeologicznych na przykładzie stanowiska nr 2 w Bogaczewie i stanowiska w Jeziorze Ryńskim

13.40      Marcin Woźniak

Zapinki typu Jezerine z Kleszewa na wschodnim Mazowszu

14.00     dyskusja i  przerwa obiadowa / discussion and lunch break

Okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów I / Roman Iron Age and Migration Period 1

Prowadzący / Chairman: Wojciech Nowakowski

15.20      Adam Cieśliński, Kacper Martyka

Polska północno-wschodnia od I do poł. V w. n.e. w świetle nowych nabytków Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

15.40      Agnieszka Jarzec

Nekropola kultury wielbarskiej w Krośnie pow. Pasłęk, w świetle źródeł archiwalnych oraz badań współczesnych

16.00      Agata Wiśniewska

Materiały z dawnych odkryć niemieckich w Srokowie, pow. kętrzyński

16.20      Anna Juga-Szymańska, Paweł Szymański

Z badań nad grupą gołdapską. Cmentarzysko z okresu wędrówek ludów w Alt Uszblenken

16.40     dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break

Prowadzący / Chairman: Bartosz Kontny

17.00      Mariusz Wyczółkowski, Izabela Mellin-Wyczółkowska

Abgelassene Wolka See – nowe życie legendy archeologii bałtyjskiej

17.20      Piotr Iwanicki

Południowe ramię kultury bogaczewskiej. Nowe cmentarzysko grupy augustowskiej w Brzozówce, pow. Augustów

17.40      Maciej Karczewski, Małgorzata Karczewska, Adam Tylicki, Magdalena Siemieniuk, Arleta Piersa

Lipidy w ceramice naczyniowej z cmentarzyska w Paprotkach Kolonii st. 1. Nowe źródło do badań nad obrządkiem pogrzebowym kultury bogaczewskiej

18.20     dyskusja / discussion

18.45     Prezentacja publikacji / Book promotion „Materiały do Archeologii Warmii i Mazur”, t. 2.

19.30     kolacja / dinner

 

 Czwartek, 7 czerwca 2018 r. / Thursday, 7th June, 2018

9.20        Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Barton – otwarcie drugiego dnia konferencji

Okres wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów II / Roman Iron Age and Migration Period  2

Prowadzący / Chairman: Maciej Karczewski

9.40        Bartosz Kontny

Ostrogi z kultur bogaczewskiej i sudowskiej

10.00      Anna Bitner-Wróblewska

Chronologia zabytków z emalią żłobkową z kręgu zachodniobałtyjskiego, z kultury wielbarskiej i kultury przeworskiej

10.20      Heino Neumayer

Goten in Ostpreußen? Überlegungen zur einer Fibel aus Haffstrom, Kr. Königsberg

10.40     dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break

Prowadzący / Chairman: Adam Cieśliński

11.00      Christoph Jahn, Izabela Szter, Kirill Makhotka

A new approach to the Roman and Migration period finds at the Prussia-collection in Kaliningrad

11.20      Jerzy Ciastek, Sławomir Miłek

Magna Baltica! Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Samławkach

11.40      Agnieszka Jaremek, Wojciech Nowakowski

Rewitalizacja po stu latach – cmentarzysko w Miętkich, pow. szczycieński w świetle nowych badań

12.00      Zuzanna Wyczółkowska

Para nietypowych zapinek płytkowych z cmentarzysk w Robawach i Dłużcu, czyli historia wędrówki przedmiotów

12.10      Marcin Woźniak, Łukasz Szczepański

„Rzymsko-bizantyjska” fibula z północno-wschodniej Polski

12.30     dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break

Wieki średnie / Middle Ages

Prowadzący / Chairman: Wojciech Wróblewski

13.00      Roman Shiroukhov

Remaking chronology of the Western Balts. In theory and practice

13.20      Annika Sirkin

New analysis of the material from Wiskiauten settlement excavations

13.40      Dawid Rembecki, Wojciech Wróblewski

Finis Galindiae?! Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Nowych Bagienicach, gm. Mrągowo

14.00      Kacper Martyka

Nowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Praslitach, gm. Dobre Miasto

14.20     dyskusja i przerwa obiadowa / discussion and lunch break

Prowadzący / Chairman: Jerzy Łapo

15.30      Tomasz Kiełczewski

Nowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Wierzbowie, pow. ełcki

15.50      Marek Jagodziński

Mitologia skandynawska epoki Wikingów i chrześcijaństwo na podstawie artefaktów z Truso

16.10      Vladimir Kulakov

Die historischen Wurzeln der Tradition der Verwendung der Tasse-Kauseliai

16.30     dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break

Prowadzący / Chairman: Anna Bitner-Wróblewska

16.50      Jarosław Ościłowski

Miecz wczesnośredniowieczny z okolic Sztumu

17.10      Marcin Engel, Cezary Sobczak

Badania planigraficzne osady podgrodowej w Szurpiłach, st. 4 w 2017 r.

17.30      Ewelina Miśta, Karol Żołędziowski

Metalurgia kolorowa Jaćwieży w świetle badań składu chemicznego zabytków

17.50     dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break

 

Wyniki badań grodzisk w ramach projektu „Ziemie pruskie we wczesnym średniowieczu. Kształtowanie się nowej struktury osadniczo-terytorialnej i społecznej w świetle źródeł archeologicznych” – sesja posterowa.

18.20      Sławomir Wadyl

Wprowadzenie w problematykę

Sławomir Wadyl, Anna Kubicka

Pasym, pow. Szczytno – wyniki badań grodziska z początków wczesnego średniowiecza

Sławomir Wadyl, Sylwia Borowicz

Pasym, pow. Szczytno – wyniki  badań osady u podnóża grodziska

Sławomir Wadyl, Kacper Martyka

Bornity, pow. Braniewo – nowoodkryte grodzisko z przełomu IX i X w.

Sławomir Wadyl, Jerzy Łapo, Marek Krąpiec

Węgielsztyn, pow. Węgorzewo – pierwsze datowane dendrochronologicznie grodzisko pruskie

Sławomie Wadyl

Porębek, pow. Kętrzyn – wyniki badań grodziska z połowy XIII w.

19.00     kolacja / dinner

 

Piątek, 8 czerwca 2018 r. / Friday, 8th June, 2018

Wieki średnie i nowożytność / Middle Ages and Modern Era

Prowadzący / Chairman: Marek Jagodziński

9.20        Rafał Solecki, Fabian Welc, Kamil Rabiega

Problematyka datowania stanowisk otoczonych koncentrycznym systemem wałów i fos w świetle badań przeprowadzonych w Radomnie i Starym Folwarku, st. 2

9.40        Marcin Engel, Cezary Sobczak

„… i spotkali się u Drohiczyna. I poszli i przeszli błota i naszli na kraj ich.” Problem południowej granicy Jaćwieży w świetle najnowszych badań międzyrzecza Biebrzy i Supraśli

10.00      Jerzy Łapo, Paweł Piotr Szymański, Sławomir Wadyl

Żarno garncarskie z Węgielsztyna. O zapomnianej (?) kategorii zabytków wykonanych z kamienia

10.20     dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break

Prowadzący / Chairman: Kazimierz Grążawski

11.00      Arkadiusz Koperkiewicz

Cmentarzysko z początków kolonizacji i chrystianizacji Warmii w Barczewku

11.20      Izabela Mellin-Wyczółkowska, Dariusz Wyczółkowski

Fragment średniowiecznej zabudowy na rynku w Bartoszycach

11.40      Kazimierz Grążawski

Średniowieczne znaki pielgrzymie z Działdowa

12.00      Arkadiusz Koperkiewicz

Badania na terenie zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie

12.10      Izabela  Mellin-Wyczółkowska, Andrzej Wyczółkowski

Odsłonięcie XVI-wiecznej szyi bramnej zamku w Piszu

12.30     dyskusja i przerwa kawowa / discussion and coffee break

Prowadzący / Chairman: Arkadiusz Koperkiewicz

13.00      Jerzy Łapo

U pastora pod podłogą. Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku we wnętrzu kościoła ewangelicko-augsburskiego w Giżycku

13.20      Piotr Wawrzyniak

Badania archeologiczne  XIX-wiecznego cmentarza rzymskokatolickiego w Bratianie, pow. nowomiejski

13.40     dyskusja i podsumowanie obrad / general discussion and outlook

Szczegóły

Początek:
6 czerwca 2018
Koniec:
8 czerwca 2018
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
, ,
Witryna internetowa:
https://bit.ly/2L63SMN

Miejsce wydarzenia

Port Ekomarina
Dąbrowskiego 14
Giżycko, 11-500 Polska
+ Google Map
Zobacz stronę Miejsce wydarzenia

Dodaj komentarz

css.php