Konkurs „Świat starożytnych posągów”

Regulamin Konkursu „Świat starożytnych posągów”

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Organizatorem Konkursu „Świat starożytnych posągów”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie (62-500), przy ul. Wojska Polskiego 15C, adres korespondencyjny: ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073826, NIP 665-23-49-849, zwaną dalej „Organizatorem”, www.archeologia.com.pl, e-mail: archeologia@archeologia.com.pl, facebook.com/ArcheologiaZywa.
  2. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem serwisu Facebook (zwanego dalej również: „Pośrednikiem”) i ogłoszony jest specjalnym Wpisem Konkursowym, zwanym dalej „Wpisem” umieszczonym na profilu Facebook podanym w pkt 1.1.
  3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji książki „Życie starożytnych posągów”.
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
  5. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
  6. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
  7. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
  8. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.03.2018 r. i trwa do 19.03.2018 r.
 2. UCZESTNICY
  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  2. Zgłoszenie Konkursowe (zwane dalej również: „Zgłoszeniem|) polega na zamieszczeniu fotografii wedle wytycznych zawartych we Wpisie Konkursowym. Zgłoszenie należy zamieścić w postaci Komentarza pod Wpisem Konkursowym z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika serwisu Facebook należącego do Uczestnika.
  3. Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku 19 marca 2018 r. do godz. 7:59:59 czasu polskiego za pośrednictwem komentarzy pod Wpisem Konkursowym. O terminie decydować będzie data zamieszczenia Zgłoszenia
  4. Uczestnik Konkursu poprzez Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie oświadcza, iż:
   • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie;
   • udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Zgłoszenia przez Organizatora w wydawnictwach Organizatora, na stronie www.archeologia.com.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Zgłoszenia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, a także na przekazanie w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;
  5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 (jedno) Zgłoszenie. W przypadku pojawienia się większej liczby należącej do jednego Uczestnika brane będzie pod uwagę Zgłoszenie umieszczone jako pierwsze.
  6. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
  7. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
   • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Zgłoszenia,
   • zgadza się na opublikowanie Zgłoszenia na stronie www.archeologia.com.pl, serwisach Facebook, Instagram oraz Twitter w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
   • W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego Zgłoszenia (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej www.archeologia.com.pl także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.
   • Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania Zgłoszenia, a w przypadku pokrycia przez niego jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt 4.8 ureguluje wszystkie związane z tym koszty.
  8. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 4. OCENA ZGŁOSZENIA
  1. Wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
  2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę liczbę otrzymanych polubień.
  3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej, lub poprzez dedykowany Wpis Ogłaszający Wyniki Konkursu, który zostanie umieszczony na profilu www.facebook.com/ArcheologiaZywa
  4. Zwycięzcy mogą zostać poproszeni o przeslanie na adres mailowy Organizatora podany w pkt 1.1 adresu korespondencyjnego, na który zostaną wysłane nagrody.
  5. Spośród Zwycięskich Zdjęć Jury przyzna:
   • 1 Nagrodę Główną w kategorii największej liczby otrzymanych polubień pod swoim Zgłoszeniem w postaci dwóch książek, w tym jedną pt. „Życie starożytnych posągów” oraz koszulki Archeologii Żywej w wybranym rozmiarze;
   • 4 Nagrody Pocieszenia w postaci książki pt. „Życie starożytnych posągów”.
  6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
  7. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  8. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu w magazynie „Archeologia Żywa”, w Internecie i na profilu FB i serwisie posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.
 5. NAGRODY
  1. Nagrody w Konkursie będą miały charakter nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatora. Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, przekraczającej kwotę 760,00 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 25 marca 2018 r.
  3. Zwycięzcy Konkursu przed przekazaniem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że są osobami, o których mowa w pkt. 2.1. Regulaminu.
  4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
  5. Nagrody nie odebrane do 30 kwietnia 2018 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
  6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
  7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
  8. Nieprzekazanie nagrody wskutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   • imię i nazwisko osoby składającej reklamację
   • opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem
   • adres korespondencyjny.
  3. Reklamacje należy składać listownie na adres korespondencyjny Organizatora.
  4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
  5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
 7. KOMISJA
  1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
  2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.archeologia.com.pl
  2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
  3. W sprawach nie uregulowanych mniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika, o której mowa w pkt 4.1 i 4.7 powyżej. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.
  5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U 1997 Nr 133, poz. 883). Podanie danych, (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
  6. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem serwisu Facebook Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0 Udostępnień
Udostępnij
+1
Tweetnij
Udostępnij
Przypnij