Konkurs MojaPasjaArcheologia

Regulamin Konkursu Fotograficznego MojaPasjaArcheologia

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego kwartalnika „Archeologia Żywa”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie (62-500), przy ul. Wojska Polskiego 15C, adres korespondencyjny: ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073826, NIP 665-23-49-849, zwaną dalej „Organizatorem”, archeologia.com.pl, e-mail: archeologia@archeologia.com.pl, www.facebook.com/ArcheologiaZywaNowa.
  2. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem serwisu Instagram (zwanej dalej: „Stroną Konkursową”).
  3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
  4. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
  5. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.02.2017 r. i trwa do 03.03.2017 r.
 2. NAGRODY
  1. Nagrody w Konkursie będą miały charakter nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatora. Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, przekraczającej kwotę 760,00 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 15 marca 2017 r.
  3. Zwycięzcy Konkursu przed przekazaniem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt. 3.3 Regulaminu.
  4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
  5. Nagrody nie odebrane do 31 kwietnia 2017 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
  6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
  7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
  8. Nieprzekazanie nagrody wskutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 3. OCENA ZDJĘĆ
  • format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość)
  • kolory w standardzie: RGB
  • Nagrodę Główną – roczną prenumeratę magazynu Archeologia Żywa;
  • 2 Nagrody Pocieszenia – komplet wybranych książek;
  1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
  2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę m.in., jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii, a także kategorię specjalną- technikę wykonania.
  3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub poprzez dedykowany Wpis Ogłaszający Wyniki Konkursu, który zostanie umieszczony na profilu www.facebook.com/ArcheologiaZywaNowa
  4. Zwycięzcy mogą zostać poproszeni o przeslanie na adres mailowy Organizatora podany w pkt 1.1 adres korespondencyjny, na który zostaną wysłane nagrody oraz pliki cyfrowe Zwycięskiego Zdjęcia, jeśli zdjęcie to nie będzie spełniało wymogów redakcyjnych. Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji:
  5. Spośród Zwycięskich Zdjęć Jury przyzna:
  6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
  7. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  8. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu w magazynie „Archeologia Żywa”, w Internecie i na profilu FB i serwisie Instagram posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu (lub ich nazwą użytkownika w serwisie Instagram), na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.
 4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
  • udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora w wydawnictwach Organizatora, na stronie www.archeologia.com.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w Konkursie Fotograficznym, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję;
  • zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.archeologia.com.pl, na profilu FB, Instagram oraz Twitter w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
  • W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, na stronie internetowej www.archeologia.com.pl także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.
  • Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez niego jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt 4.8 ureguluje wszystkie związane z tym koszty.
  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie w serwisie Instagram zdjęć opatrzonych tagami: #ArcheologiaZywa#MojaPasjaArcheologia, a następnie opublikowanie go na profilu Uczestnika w zakresie serwisu Instagram, w okresie trwania Konkursu. W przypadku osób nieletnich dodatkowym warunkiem jest przesłanie pod adres archeologia@archeologia.com.pl zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział Uczestnika Konkursu wraz z nazwą Uczestnika Konkursu w serwisie Instagram.
  2. Wzór zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych, o którym mowa w punkcie 4.1 powyżej, dostępny jest na internetowej stronie Organizatora www.archeologia.com.pl i w siedzibie Redakcji miesięcznika „Archeologia Żywa”.
  3. Zgłoszenia, wraz z ewentualnymi zgodami opiekunów będą przyjmowane od 2 lutego do 3 marca 2017 roku – decydować będzie data przesłania zdjęć.
  4. Uczestnik Konkursu poprzez złożenie Pracy Konkursowej oświadcza, iż:
  5. Każdy Uczestnik może przesłać do Konkursu maksymalnie 1 (jedną) Pracę składającą się z pojedynczego zdjęcia lub z serii tych zdjęć tworzących określoną, zamkniętą całość.
  6. Każde zdjęcie musi być opatrzone tagami: #ArcheologiaZywa#MojaPasjaArcheologia
  7. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
  8. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
  9. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 5. UCZESTNICY
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
  2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1 powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 6. FOTOGRAFIE
  1. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
  2. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie za pomocą serwisu Instagram. Muszą być one opatrzone tagami: #ArcheologiaZywa#MojaPasjaArcheologia i opublikowane na profilu Uczestnika w zakresie serwisu Instagram.
  3. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   • imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
   • opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
   • adres korespondencyjny.
  3. Reklamacje należy składać listownie na adres korespondencyjny Organizatora.
  4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
  5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
 8. KOMISJA
  1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
  2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.archeologia.com.pl
  2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
  3. W sprawach nie uregulowanych mniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia, o której mowa w pkt 4.1 i 4.7 powyżej. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.
  5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U 1997 Nr 133, poz. 883). Podanie danych, (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2017 roku.
  7. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie
  8. Serwis Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego Uczestnika. Sama promocja nie jest sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 Udostępnień
Udostępnij3
+1
Tweetnij
Udostępnij1
Przypnij